Sally Jo FRYE Byrd lives in Atlantic Beach, Florida.

 

FRYE.GIF (28598 bytes)

frye10.jpg (112142 bytes)

Class of 59        Fletcher